Vargvalpar från svenska djurparker kan ge den vilda vargstammen i Sverige ett värdefullt genetiskt tillskott. Svenska djurparksföreningen är beredd att aktivt hjälpa myndigheterna i arbetet med valputsättning. Arbete pågår med förberedelser för en säker utsättning samt analys av hur stort det genetiska tillskottet kan bli från svenska djurparker. Målet är att utsättning ska kunna ske våren 2012.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att stärka den svenska vargstammen genetiskt genom att högst 20 vargar som inte är släkt med svenska vilda vargar sätts ut under de närmaste fem åren. Bakgrunden till uppdraget är problem med inavel i den svenska vargstammen. För att stammen ska kunna överleva på lång sikt behövs en genetisk förstärkning. Det totala antalet ska dock fortfarande inte överstiga taket på 210 vargar i landet.

Utsättning av valpar i vilda vargars lyor
Ett första konkret resultat av arbetet med uppdraget var att Naturvårdsverket i mitten av mars lät flytta en naturligt invandrad varg från Jämtland till Örebro län. Arbetet pågår parallellt med flera olika metoder. En av dessa handlar om utsättning av valpar från djurparker i vilda vargars lyor.

Tre uppdrag till Svenska djurparksföreningen
För att utsättningen av valpar från djurparker ska bli framgångsrik och att valparna på bästa sätt ska bidra till en genetisk förstärkning av vargstammen genomförs under året vissa förberedelser och analyser. Målet är att utsättning ska ske våren 2012. Jordbruksverket och Svenska djurparksföreningen är överens om att samverka och Jordbruksverket har gett föreningen tre uppdrag:

  • Genomföra provflyttningar av vargvalpar mellan djurparker, samt följa upp och utvärdera dessa.
  • Analysera hur stort det genetiska tillskottet till den vilda vargstammen kan bli från svenska djurparker och planera avelsarbete som kan öka detta tillskott.
  • Säkerställa att det inte förekommer hundgener i djurparksvargar som har härkomst från Baltikum.

Provflyttning viktig del av förberedelserna
– Provflyttningarna av valpar är en viktig del av förberedelserna, eftersom födelsetidpunkten för vilda valpar och djurparksvalpar skiljer sig åt. Vi måste se att tikarna accepterar valpar med olika ålder för att kunna ha framgång vid utsättning till det vilda.