IUCN & SCC:s  Position Statement – On the role of botanic gardens, aquariums, and zoos in species conservation

Läs IUCN:s Position paper här

IUCN:s ställningstagande för djurparker, akvarier och botaniska trädgårdar bekräftar den viktiga roll som organiserade och välskötta djurparker, akvarier och botaniska trädgårdar runt om i världen har för att bevara arter och sprida kunskap om biologisk mångfald.

  • Många botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker upprätthåller hög standard för vård, bevarande, utbildning och forskning för att förhindra utrotning av arter och för att återställa till gynnsam bevarandestatus.
  • Botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker har en nyckelroll att spela i skärningspunkten mellan ex situ och in situ – bevarande.  (Dvs mellan bevarande i hägn/djurpark och bevarande i det vilda.) Områdena spänner över tillämpad genetik, beteende- och veterinärvetenskap, djurhållning,
    återinförande och förflyttning av vilda djur, forskning, utbildning och samhällsengagemang, policyutveckling, tillgång till naturbaserade upplevelser och naturvårdsfinansiering.
  • Alla  botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker uppmanas att uppfylla sin fulla potential för bevarande och att fungera som värdefulla medlemmar i ett väl integrerat arbete för bevarande för att säkerställa vilda djurs (och växter och svampar) överlevnad och hälsa.
  • Att alla partners till botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker, inklusive myndigheter,  samarbetar integrerat i det gemensamma arbetet för att bevara arter,  genom förhållningssättet i  ”One Plan Approach”.

Vad är IUCN – International Union for Conservation of Nature?

International Union for Conservation of Nature (IUCN) är en internationell organisation som fokuserar på bevarandet av naturen och hållbart bruk av naturresurser. Dess huvudsyfte är att främja och stödja bevarandet av biologisk mångfald över hela världen. IUCN grundades 1948 och är en av världens äldsta och mest inflytelserika internationella organisationer inom naturvård.

En viktig del av IUCN:s arbete är att skapa och upprätthålla den så kallade ”Röda listan över hotade arter,” där man bedömer risken för utrotning för olika arter runt om i världen.

Vilka är SCC – Species Survival Commission?

Med över 9 500 medlemmar i 186 länder är Species Survival Commission (SSC) den största av IUCN:s sju expertkommissioner. SSC spelar en avgörande roll för att IUCN ska kunna påverka, uppmuntra och hjälpa samhällen att bevara den biologiska mångfalden genom att bygga kunskap om status och hot mot arter, ge råd, utveckla policyer och riktlinjer, underlätta bevarandeplanering och katalysera bevarandeåtgärder. www.iucn.org/ssc

Huvudbudskap till Centers for Species Survival:
● Som ledande partner till SSC anställer Centers for Species Survival expertteam för att katalysera bevarande av arter. Tillsammans bedömer vi risken för utrotning av arter och förenar experter och samhällen i att planera och vidta åtgärder för att återställa populationer och säkerställa en framtid där vi alla kan frodas. Centers for Species Survival förkroppsligar de olika rollerna i bevarandet av arter som lyfts fram av SSC:s ställningstagande om botaniska trädgårdars, akvariers och djurparkers roll i artbevarandet. www.iucn.org/ssc