Bli medlem

Välkommen som medlem i föreningen!

Som medlem i SDF blir parken en del av vårt gemensamma arbete för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer.

Medlemsförmåner

Det här får du som ordinarie medlem i SDF:

 • En gemensam plattform för att nå ut till myndigheter, politiker och andra beslutsfattare om djurparksbranschens samhällsnytta, möjligheter och behov.
 • SDF är remissinstans och besvarar remisser och för djurparksbranschens talan.
 • Chefsnätverk för djurparkschefer. Ett ovärderligt nätverk av personer inom samma bransch för gemensamt erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.
 • Information och uppdateringar om ny lagstiftning och andra regelverk som berör djurparker.
 • Nyhetsbrev från SDF varannan vecka med information om vad som händer inom föreningen och i omvärlden.
 • Gratis nyhetsuppdatering om vad som skrivs om din medlemspark och om SDF i media.
 • Kontaktnät till kollegor i djurparker i Sverige, Norge och Finland (zoologer, veterinärer, djuransvariga m.fl. specialister).
 • Revision vid inträde, samt vart 5:år (”peer review”) då kollegor i branschen bedömer din verksamhet med nya, kunniga ögon. Det innebär ett ovärderligt erfarenhetsutbyte.
 • Kompetensutveckling genom årliga konferenser och utbildningar men också genom digitala nätverksträffar med olika aktuella teman.
 • Ta del av arbetsgruppernas resultat – arbetsgrupperna fångar upp viktiga frågor och utvecklar dessa för medlemmarnas och branschens gemensamma nytta. Som medlem kan du ta hjälp av arbetsgruppernas kompetens för att lösa gemensamma problem.
 • Delta i arbetsgrupperna. Det ger kompetensutveckling och nya insikter tillsammans med kollegor från andra medlemsparker. Vi har för närvarande sex olika arbetsgrupp – säkerhet, kommunikation, djurvälfärd, bevarande, veterinär- och transport, forskning- och utbildning.
 • Ta del av viktig information från Företagarna, DYN Djurparksbranschens yrkesnämnd samt de internationella djurparksorganisationerna EAZA och WAZA, där SDF är medlem. SDF deltar även i olika samverkansgrupper.
 • Som medlem ingår du i en grupp av progressiva djurparker som tillsammans utvecklar branschen och bidrar till branschens förutsättningar och framtida möjligheter.

Ordinarie medlem

Inför ett medlemskap, tänk på följande:

 • Djurparken ha varit öppen för offentlig visning under minst 12 månader innan medlemskap kan beviljas.
 • Djurparken kommer att besökas att ett revisionsteam utsett att SDF:s styrelse.
 • Att djurparken följer föreningens stadgar och etiska regler

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse/kansli info@djurparkforeningen.se. Ansökan bör om möjligt lämnas in senast 1 januari för att kunna behandlas vid nästkommande årsmöte. När anmälan kommit in bereder styrelsen medlemsansökan och lägger sedan fram förslag för beslut till årsmötet.

Ansökningsformuläret kommer snart att finnas här på hemsidan, till dess kontakta info@djurparksforeningen.se för information. Till ansökan ska fogas mål- och policydokument samt övrig dokumentation som anges i ansökningsformuläret.

Associerad medlem

Det här får du som associerade medlem:

(De flesta som är associerade medlemmar hos SDF är naturbruksgymnasier som utbildar djurskötare med inriktning djurparksdjur.)

 •  En plattform för vidareutbildning för lärare för inspiration och nya idéer.
 • Möjlighet att delta i SDF:s årliga Forsknings- och utbildningskonferens. Här behandlas t.ex. djurparkskurserna och bedömningsmatrisen till djurparkskurserna (båda har SDF skapat). Vi diskuterar även validering av utbildning.  Under konferensen hålls också intressant föreläsningar med interna och externa föreläsare, beroende på temat för konferensen.
 • Ge input till remisser som SDF besvarar, tex ämnesbetygsremissen, som medlem kan du vara med och påverka.
 • kontakt med andra utbildningssamordnare på andra skolor.
 • Få många kontaktytor inom djurparksbranschen.
 • Påverka vilka utbildningsfrågor som SDF ska jobba med.
 • Ta del av viktig ny och uppdaterad information inom lagstiftning och aktuell forskning.
 • Ta del av information från DYN.
 • Det finns även möjlighet att delta i arbetsgrupperna.

Ansökan om associerat medlemskap sänds till föreningens kansli, info@djurparksforeningen.se  Till ansökan ska fogas en beskrivning av organisationens, institutionens eller annan likvärdig grupps verksamhet, samt en motivering till medlemskapet.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough