Om Svenska Djurparksföreningen

Svenska Djurparksföreningen (SDF) är en medlemsorganisation för djurparker, akvarier, tropikhus och liknande organisationer som ryms inom myndighetsbegreppet “djurparker”. Ibland talar man också om “djur i offentlig förevisning”.

Föreningen bildades 1990 vid ett nordiskt möte för djurparker i Kristiansand, Norge, med en interimistisk styrelse för ett år. Året efter konstituerades föreningen vid årsmötet på Skansen i Stockholm och en styrelse valdes. Den förste ordföranden var Pelle Palm, intendent vid Skansens Zoologiska avdelning.

Idag leds föreningsarbetet av en styrelse. Arbetet sker i arbetsgrupperna och kansliet.

Föreningens syfte

Som medlemsorganisation företräder SDF medlemmarna i övergripande frågor gentemot myndigheter och organisationer. Genom att knyta samman medlemsparkerna, branschkollegor och andra organisationer verkar vi för djurparkernas ökade status i samhället.

Föreningen verkar också för att stödja, upprätthålla och utveckla den professionella nivån hos medlemmarna.

Medlemmarnas arbete

Som medlem i SDF är djurparkens tre viktigaste uppgifter bevarande, forskning samt folkbildning och utbildning. Medlemmarna ska stödja bevarande av hotade arter och lantraser, möjliggöra forskning inom bland annat djurvälfärd och arbeta med folkbildning och utbildning, från förskola till högskola och universitet.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough