Vår verksamhet

Svenska djurparksföreningen samlar 20 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling.

Djurparker behövs

Forskarna tror att minst en tredjedel av alla djur- och växtarter på jorden står inför en stor risk att utrotas inom detta århundrade, främst på grund av människans överexploatering av jordens resurser. Det ökade hotet mot såväl djur som deras naturliga livsmiljöer gör djurparkernas arbete viktigare än någonsin. De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att arbeta med intensiv avel i djurparker för att värna den biologiska mångfalden. Det finns flera djurarter som skulle varit utdöda i naturen om det inte var för djurparkernas arbete, till exempel visent/europeisk bisonoxe, przewalskis vildhäst, arabisk oryx, svartfotad iller och kalifornisk kondor.

Den internationella naturvårdsunionen International Union for Conservation of Nature (IUCN, grundare av WWF och skapare av den internationella rödlistan över hotade arter) samarbetar med de större djurparksorganisationerna såsom WAZA och EAZA för att bevara den biologiska mångfalden och stärka vilda populationer av hotade djurarter. Arbetet måste ske både i djurparker och i naturen, eftersom livsmiljöer försvinner i rasande takt och därmed även djuren som lever där. En betydande del av de ekonomiska bidrag som går till fältprojekt kommer från djurparker – över 350 miljoner dollar per år.

Tillsammans för en hållbar framtid

SDF:s medlemmar besöks av ca 8 miljoner människor varje år. Medlemmarna inom EAZA möter sammanlagt fler än 140 miljoner besökare årligen. Djurparker har därmed stora möjligheter att nå en stor mängd människor med viktiga budskap för jordens och de vilda djurens framtid.

Som medlem i SDF har djurparken tre huvudsakliga uppgifter: bevarande, forskning samt folkbildning och utbildning.

Bevarande

Vi arbetar för att bevara hotade arter och lantraser och skydda djurens naturliga livsmiljöer. Arbetet sker dels i djurparkerna genom SDF-projekt och EEP-program, dels i naturen genom fältprojekt.

I projekten och programmen samordnas avelsverksamheten, så att djurparkerna kan etablera och hålla sunda populationer. Djurparkspopulationerna fungerar som en reserv för de vilda populationerna.

Fältprojekt genomförs i samarbete med lokala och internationella organisationer. Tillsammans gör man insatser för att skydda hotade arter och deras livsmiljöer.

Läs mer om bevarandearbetet

Forskning

Forskning behövs för att vi bättre ska förstå djur och natur och hoten mot dem. Vi möjliggör forskning i våra medlemsparker genom att samarbeta med universitet och högskolor. Bland annat ställer vi anläggningar, djur och data till förfogande för studenter och doktorander.

Läs mer om forskning i djurparker

Folkbildning och utbildning

Vi ökar människors kunskap om djur och deras naturliga livsmiljöer, liksom om hoten mot världens djur- och växtarter. Vi bidrar till folkbildningen genom aktiviteter, informationsskyltar, interaktiva stationer och möten med dem som besöker våra medlemsparker. Parkerna erbjuder också pedagogiska program för skolan.

Upplevelser i djurparker berör och engagerar. Det bidrar till att fler värnar om den biologiska mångfalden.

Läs mer om folkbildning och utbildning

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough