Forskning – med djurvälfärd i fokus

På djurparker finns en unik möjlighet att lära mer om djur och deras samverkan med omvärlden. De kunskaperna är mycket viktiga i arbetet med att bevara hotade arter och deras livsmiljöer. Den forskning som bedrivs hjälper också djurparkerna att utvärdera och utveckla sitt eget arbete.

På djurens villkor

Forskningen kan bedrivas på många olika sätt. Samverkan med högskolor och universitet möjliggör olika typer av studier på plats, till exempel etologiska studier kopplade till djurens välfärd eller studier som syftar till att ge ökad förståelse för hur djurparkernas besökare på bästa sätt kan ta till sig kunskap.

All forskning sker på ett sådant sätt att djurens välfärd inte påverkas negativt på grund av studien. Om det skulle finnas risk för negativ påverkan krävs godkännande från den etiska nämnden för försöksdjur.

Ökad djurvälfärd i djurparker

Forskning, i parker eller i fält, som ger ökade kunskaper om arternas behov ger oss också förutsättningar att ständigt jobba för främjandet av djurens välfärd på djurpark, både vad det gäller djurens omvårdnad och bevarandearbete.

När det gäller forskning i djurpark är ett prioriterat område etologiska, veterinärmedicinska eller liknande typer av studier, där målet är att öka och främja djurvälfärden.

Bättre insatser i fält

Vilda djur är ofta både ovanliga och svårstuderade och människor som arbetar med artbevarande måste därför ofta jobba med antaganden och goda gissningar kring arters biologi och ekosystemroll. En nyligen publicerad studie visar att avgörande information helt saknas för mer än 98 procent av kända arter av däggdjur, fåglar, reptiler och amfibier. Sådana informationsluckor försvårar naturvårdsarbete i fält, men genom det vi lär oss på djurparker har vi människor en större möjlighet att göra lämpliga insatser på plats i naturen där de verkligen behövs i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Vi kan också med hjälp av bättre förståelse för djurens behov förutse eventuella problem innan de faktiskt uppstår.

Effektiv kommunikation och pedagogik

Experter, myndigheter och beslutsfattare är eniga om att det för att stoppa den massutrotning som sker av arter idag är av högsta vikt att människor är medvetna om värdet av biologisk mångfald och vilka förändringar som behövs för en hållbar framtid. Djurparker är en av de största arenorna för kunskapsspridning och intresseskapande och vi är därmed också en arena för forskning och utveckling kring bevarandekommunikation och pedagogik.

Utifrån djurparkens förutsättningar

Samarbeten med forskare runt om i världen möjliggör för djurparkerna och omvärlden att få nya kunskaper om djurs genetik, tillväxt, matsmältningssystem, beteenden, matpreferenser, sociala strukturer, fortplantning, hur de uppfattar och reagerar på sin omvärld med mera. Varje medlemspark bidrar till forskning utifrån sin verksamhets förutsättningar.

Forskningssamarbetena är utformade på olika vis. Dels kan djurparker fungera som en bas för datainsamling genom att olika prover tas på djurparkernas djur – inte minst vid obduktioner – och skickas vidare för analys. Ett annat sätt att bidra till forskningen är att delta i olika enkätstudier och svara på frågor om hur djuren hålls och hanteras.

Många djurparker lägger idag också in all information kring djuren i ett gemensamt system; Zoological Information Management System (ZIMS). ZIMS är en värdefull databas med information tillgänglig för alla dess medlemmar – men också för forskare. En länk till mer information om ZIMS finns här.

Att lägga till datan från ZIMS var som att öppna en helt ny värld. I djurgrupp för djurgrupp, från däggdjur till amfibier, såg vi stora informationsluckor fyllas med avgörande data efterfrågad av dem som arbetar med artbevarande, för att bedöma populationer och skydda hotade och sårbara arter.

Dalia A. Conde, Species360 Conservation Science Alliance

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough