Syftet med de presenterade åtgärdsförslagen är att öka den genetiska variationen i den svenska vargstammen. Att som övergripande mål ange 20 ”nya individer” över en femårsperiod ger dock en tämligen vag uppfattning om vilken heterozygotigrad som eftersträvas. Idealt skulle dessa 20 nya djur vara helt obesläktade med varandra, vilket i praktiken dock får anses som en alltför orealistisk målsättning. Det är därför viktigt att i möjligaste mån kvantifiera den långsiktiga effekten av respektive förslag, eller kombination av förslag, med syfte att maximera den genetiska utväxlingen.

De övervägda alternativen bör således kompletteras med sårbarhetsanalys och populationsgenetisk analys, avseende framtida gendiversitet, mean kinship och effektiv populationsstorlek. Det finns i Sverige utmärkt populationsgenetisk kompetens att tillgå och analysverktyg i form av programvara för populationsskötsel används rutinmässigt inom bl.a. djurparksbranschens avelsprogram. Tack vare att Skandulv kartlagt pedigreen för det vilda vargbeståndet kan dessa stamboksbaserade program med fördel appliceras. Läs SDF´s yttrande»