Information och inbjudan från SDF:

Svenska Djurparksföreningen (SDF) nämns i en hemställan om djurparker adresserad till Landsbygdsministern, som kommit dig till del. Med tanke på hur mycket medial uppmärksamhet det har varit kring svenska djurparker den senaste tiden vill vi helt kort presentera oss och också berätta att vi ser fram emot att föra en konstruktiv dialog och att delta i fortsatta diskussioner.

Vi välkomnar en översyn av Jordbruksverkets föreskrifter. SDF har också påtalat behovet av en likvärdig tolkning av föreskrifterna av länsstyrelserna över hela landet för att få en nationell samsyn. En samsyn som skulle underlätta det viktiga arbetet – inom bevarande av hotade arter, utbildning och forskning – som djurparkerna utför.

Vi välkomnar också att branschens roll tydliggörs. En viktig uppgift för SDF som vi arbetar aktivt med sedan många år, är just hur djurparker ska fortsätta att utvecklas och ytterligare bidra till att bevara hotade arter och värna den biologiska mångfalden. Behoven av bevarandeinsatser är enorma.

En tredjedel av alla djur- och växtarter på jorden står inför en stor risk att utrotas inom detta århundrade. Det innebär att behovet av djurparker, tillsammans med andra naturvårdande institutioner världen över, är större än någonsin tidigare. Enligt WWF har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med nära 70 procent på mindre än 50 år. Det är glädjande att världens ledare förhandlade fram en handlingsplan på FN-mötet i Montreal, där ett mål är att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2030. Det målet kan inte uppnås utan djurparkernas bidrag, vilket nämns under ramverkets målområde 4.

Djurparker behöver därför fortsätta att utvecklas för att möta de ökande behoven. Det gäller såväl inom artbevarande, som inom utbildning och forskning. Högsta prioritet har även säkerheten för besökare, anställda och djur. Redan i dag besöker upp emot nio miljoner personer varje år svenska djurparker. Och varje år lär sig över 60 000 elever mer om djur och natur i parkernas skolprogram. Till det kan läggas djurparkernas viktiga bidrag till den regionala besöksnäringen där dessutom många ungdomar får säsongsarbete och sitt första jobb.

SDF:s roll är att stötta och bidra till medlemmarnas och branschens utveckling. Vi arbetar nära de stora organisationerna såsom europeiska organisationen EAZA (European Association of Zoos and Aquariums) och världsorganisationen WAZA (World Association of Zoos and Aquariums). SDF är branschorganisationen för djurparker, akvarier och tropikhus med 20 medlemmar; 17 i Sverige, två i Norge och en i Finland.

På djurparker arbetar välutbildade och erfarna djurvårdare, zoologer och veterinärer. Samtliga experter på vilda djur och djur i djurpark. Den samlade kompetensen tillser att djuren har goda livsmiljöer, veterinärvård av hög kvalitet, program för miljöberikning som stimulerar naturligt beteende samt välmående och som i kombination med anpassade hägn, ger en hög djurvälfärd.

Hos SDF och våra medlemmar finns kompetens, kunskap, praktisk erfarenhet och nätverk till internationell expertis. Vi inom SDF ser fram emot att föra en konstruktiv dialog och att delta i fortsatta diskussioner. Vi kommer gärna till dig och dina kollegor och berättar om vårt arbete. Vi välkomnar också till studiebesök hos våra medlemsparker. Vi finns från Ystad i söder till Lycksele i norr, alla med olika inriktningar och fokusområden. Kontakta info@djurpaksforeningen.se så hittar vi en tid som passar dig.

Inbjudan & information till Landsbygdsministern samt Miljö- och jordbruksutskottet